Faculteit BIW > Nieuws > Publicaties

Publicaties

Indien je brochures per post wil ontvangen, stuur dan een mail naar externerelaties.biw@kuleuven.be met volgende gegevens:
Naam
Adres
Welke brochure(s)

Top

Bio-ingenieus

Met het tijdschrift Bio-ingenieus willen de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, haar personeel en de vereniging van afgestudeerden voeling met elkaar houden.

Top

Intestinal health - Key to maximise growth performance in livestock

Intestinal health

edited by: prof. Theo Niewold

Livestock production is changing worldwide. The ban on antibiotic growth promoters in Europe, the shift of animal production centres to Brazil or Eastern Europe, increase in demand for traceability and natural production, and the emergence of new diseases, are all forcing livestock producers to adapt to new husbandry, management, nutrition and healthcare techniques. Food safety is an explosive political issue - the expectations and demands of the informed consumer have altered perceptions of risk and brought food safety to the very front and centre of politics. The changes in legislation on the use of feed additives will impact livestock production, location of production and feed formulation. Veterinarians and producers look for alternatives to maintain intestinal health and maximise animal performance, whilst still complying with increasingly stringent (EU) legislation.

'Intestinal health' reviews the changes in livestock production and some of the clinical and sub-clinical disease challenges faced (mainly) in pig and poultry production. It discusses the current infectious and non-infectious challenges as well as the complex interaction between innate, cellular and humoral immunity and performance. The problems that this complexity poses concerning the identification of important factors for intestinal health are discussed, and new approaches such as the development of validated biomarkers, the application of omics techniques and systems biology are reviewed.

Wageningen Academic Publishers

Top

De mythe van de groene economie - Valstrik, verzet, alternatieven

De mythe van de groene economie

Auteurs: Anneleen Kenis & Matthias Lievens

Sinds de Rio+20 top in juni 2012 lijkt een nieuwe consensus in de maak: de ‘groene economie’. Van de Europese Commissie tot de Wereldbank, van WWF tot Goldman Sachs: ze lijken er allemaal van overtuigd dat het de weg vooruit is. Op het eerste gezicht klinkt het natuurlijk goed. De ‘groene economie’ zou in één beweging niet enkel de ecologische, maar ook de economische crisis aanpakken. De cruciale vraag is natuurlijk of ze deze belofte ook waar kan maken. Als we het project van de ‘groene economie’ – zoals het vandaag vorm krijgt – wat nauwer onder de loep nemen, ontstaan er snel barsten in dit veelbelovende verhaal. De inzet lijkt misschien zelfs niet zozeer het vergroenen van de economie, als wel het economiseren van het groene gedachtegoed.

‘De mythe van de groene economie’ biedt een kritische analyse van dit nieuwe consensusverhaal. Het beschrijft uitgebreid de verschillende ingrediënten van het project: van het installeren van nieuwe markten (o.a. emissiehandel), de privatisering van de natuur door nieuwe vormen van enclosures (b.v. het Clean Development Mechanism), tot het inzetten op nieuwe en gecontesteerde technologieën (b.v. geo-engineering), het discours over duurzame consumptie en maatschappelijk verantwoord ondernemen, en de huidige focus op bevolkingscontrole. Maar vooral laat het zien dat door in te zetten op marktconforme en technocratische maatregelen meer fundamenteel politiek debat over de grondoorzaken van de klimaatcrisis, over uiteenlopende toekomstalternatieven, en mogelijke strategieën om daar te geraken naar de achtergrond verdwijnt.
Het boek pleit voor een herpolitisering van de klimaatkwestie. De transitie naar een duurzame samenleving zal niet lukken zonder een diepgaande maatschappijverandering, zo stellen de auteurs, en daarvoor moeten we inzetten op meer sociale rechtvaardigheid en meer democratie.

Het boek is normaalgezien in de meeste boekenwinkels te kopen, of te bestellen (alleszins in de Standaard Boekhandels, Paard van Troje, FNAC, …). Of ook via http://www.epo.be/uitgeverij/boekinfo_boek.php?isbn=9789491297366

Meer info

Top

Technisch Vademecum Kruidachtigen - Harmonisch park- en groenbeheer

Technisch Vademecum Kruidachtigen

Het realiseren van beplantingen met kruidachtigen roept vaak zeer concrete vragen op die niet altijd eenvoudig te beantwoorden zijn. Ontwerp, aanleg en beheer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen een complex proces.

Dit Technisch Vademecum Kruidachtigen kadert binnen de beheervisie Harmonisch Park- en Groenbeheer en behandelt voornamelijk cultuurlijke en half-cultuurlijke beplantingen. Natuurlijke en half-natuurlijke vegetaties vallen buiten het bestek. De focus ligt op de realisatie van beplantingen met veel natuur- en belevingswaarde en met ruimte voor natuurlijke processen.

Met dit vademecum wil het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) het gebruik van kruidachtigen in Vlaanderen sterker op de kaart zetten, niet langer als experiment, maar als volwaardig onderdeel van het groen. Dit vademecum brengt heel veel gekende, maar verspreide kennis uit binnen- en buitenland samen, waarbij we ervan kunnen uitgaan dat de buitenlandse bevindingen overdraagbaar zijn naar Vlaanderen.

Inhoudstafel

 • Deel I Inleiding
 • Deel II Algemene richtlijnen voor ontwerp, aanleg en beheer
  • A Voorstudie
  • B Ontwerp
  • C Aanleg
  • D Beheer
 • Deel III Doelstellingen en beheer van beplantingen met kruidachtigen
  • A Groenhabitat bos
  • B Groenhabitat bosrand
  • C Open groenhabitat
  • D Groenhabitats met stenige bodem
  • E Natte groenhabitat
 • Deel IV Lijsten en bijlagen

Fiers E. & Hermy M. 2012. Technisch Vademecum Kruidachtigen. Harmonisch Park- en Groenbeheer. Uitg. Agentschap Natuur en Bos, Brussel. 502p. D/2012/3241/004

Kostprijs: 80€; bestelling via: www.inverde.be

Top

Landbouw en voedsel, verrassend actueel

Landbouw en voedsel, verrassend actueel

Vlaanderen behoort tot de topregio’s in Europa wat landbouw betreft. Dit danken we aan de zeer intensieve manier van werken op meer dan 30.000 eerder kleinschalige en meestal op familiale leest geschoeide land- en tuinbouwbedrijven. De Vlaamse landbouw realiseert samen met de agro-voedingssector een opmerkelijk hoog aandeel in het exportsaldo.
Toch blijft de sector met een aantal fundamentele problemen kampen. Als enige sector binnen de economie die levend materiaal voortbrengt, is de landbouw immers een uitermate kwetsbare sector. De recente voedselcrisis heeft dit nog eens extra in de verf gezet. De problemen zijn voor een groot stuk het gevolg van de aard van de sector zelf, vermits landbouwproductie erg gevoelig is aan de grillen van de natuur en een schoolvoorbeeld is van volledige mededinging. Technologische vooruitgang, globalisering en culturele en socio-demografische veranderingen in onze maatschappij zetten de sector verder onder druk.
Dit boek biedt een economische analyse van de problemen en uitdagingen waarmee de landbouw wordt geconfronteerd, en van de mogelijke oplossingen waarover de sector beschikt. Naast studenten universitair en hoger onderwijs zal dit boek ook een breder publiek van adviseurs, ambtenaren, beleidsmakers, financiële instellingen, ngo’s en natuurlijk ook de landbouwers zelf aanspreken.

De auteurs zijn Erik Mathijs en Joris Relaes. Prof.dr.ir.Erik Mathijs (promotie 1991) is hoogleraar landbouweconomie aan onze faculteit. Ir. Joris Relaes (promotie 1986) is kabinetschef van de Vlaamse Minister voor Landbouw en gastdocent landbouw- en voedselbeleid aan onze faculteit.

Inhoud

 1. De landbouw economisch bekeken
 2. Fundamentele problematiek van de landbouw: instabiele en lage inkomens
 3. Landbouw in de keten: productdiff erentiatie en verticale coördinatie
 4. Landbouw in haar omgeving: multifunctionaliteit, milieu en verbreding
 5. Landbouw, innovatie en transitie
 6. Landbouw- en voedselbeleid

Meer info

Top

La culture des bananiers et bananiers plantains en République Démocratique du Congo

La culture des bananiers et bananiers plantains en République Démocratique du Congo

Auteurs: Benoit Dhed'A Djailo, Adrien Moango Manga et Rony Swennen

Dit boek zal gratis worden verdeeld aan alle landbouwinstanties (universiteiten, instituten, ngo's) in de DR Congo.
Een pdf-versie kan worden aangevraagd bij professor Dheda Djailo: benoitdheda@yahoo.fr.
(Meer info)

Top

The Powerful Garden. Emerging Views on the Garden Complex

The Powerful Garden

Ondanks de vaststelling dat privétuinen een belangrijke oppervlakte innemen, blijven ze één van de minst gekende landgebruikcategorieën. Verborgen achter de façade van stedelijke en residentiële ontwikkelingen zijn ze momenteel niet meer dan een voetnoot in woonbeleid en niet expliciet opgenomen in ruimtelijke planning, socio-economisch beleid, milieubeleid of zelfs landbouwbeleid. Gezinnen beschouwen privétuinen als hun eigen kleine paradijzen en veilige familiehavens. Ook het beleid en het onderzoek beschouwen privétuinen als ongrijpbare, afzonderlijke en kleine objecten, waardoor ze uit de belangstelling blijven. Maar vele kleintjes samen maken één groot. Het geheel aan privétuinen - in dit boek geïntroduceerd als ‘het tuincomplex’ - is meer dan louter de som van alle individuele tuinen. Door over de grenzen van tuinen heen te kijken, kan het geheel aan privétuinen plots worden beschouwd als een groene structuur die meer kan betekenen dan wanneer je zou vertrekken vanuit de individuele tuinen. Het tuincomplex kan een strategische rol spelen in de verschillende grote uitdagingen waar onze maatschappij vandaag en in de toekomst voor staat, zoals publieke gezondheid, milieu, biodiversiteit, voedselveiligheid en klimaatverandering. Denk maar aan de ‘Bouw mee aan natuurgebied’-actie van het Eén-programma Dieren in Nesten, waarbij kijkers ruim 505.000 m² natuurgebied hebben bijgebouwd door kleine aanpassingen in hun tuin door te voeren, zoals het bouwen van insectenwanden en het planten van bijvriendelijke en nectarrijke bloemen.

Dit boek geeft een uitgebreid overzicht van opkomende inzichten en ideeën over het tuincomplex met als doel privétuinen en het tuincomplex op de verschillende agenda’s van onderzoek en beleid te zetten. Het verzamelt de huidige kennis over privétuinen van experten in verschillende disciplines, voornamelijk in een Vlaamse context. De auteurs schrijven over de achtergrond van het iconische Belgische ‘huis met tuin’ idee, over de ruimtelijke verspreiding en samenhang van tuinen, hun impact op het milieu en hun rol voor zowel biodiversiteit als de leefbaarheid van een buurt. Samen met andere groene thema’s, zoals volkstuinen en stadslandbouw, maken privétuinen deel uit van de belangrijke schemerzone tussen stad en platteland waarin we creatieve bijdragen kunnen vinden tot oplossing of mildering van grote vraagstukken van morgen. Het is tijd voor meer systematisch onderzoek naar tuinen, met aandacht voor het tuincomplex als onderdeel van strategieën naar versterkte duurzaamheid. De redacteurs zien dit boek niet als een eindresultaat, maar wel als een beginpunt om het strategisch belang van tuinen meer in de kijker te plaatsten.

Valerie Dewaelheyns en Kirsten Bomans zijn bio-ingenieur in land- en bosbeheer en onderzoeker aan het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen van de KU Leuven, Afdeling Bos, Natuur en Landschap.
Hubert Gulinck is professor aan de KU Leuven in landschapsanalyse, landinrichting en landgebruiksplanning en –monitoring, eveneens aan het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, Afdeling Bos, Natuur en Landschap.

ISBN9789044127331 ¦ 237 blz ¦ €39 ¦ Garant Uitgevers nv
Online te koop via www.maklu.be

Top

Bosecologie en bosbeheer

Bosecologie en bosbeheer

Bossen vervullen een belangrijke functie in het Nederlandse en Vlaamse landschap. Lag vroeger de nadruk vooral op de productie van hout als hernieuwbare grondstof, is tegenwoordig het belang van bossen voor natuurbehoud, recreatie en milieubescherming sterk toegenomen, wat vraagt om een hoog kennisniveau van de beheerder. Bovendien vereisen veranderingen in de maatschappelijke en natuurlijke omgeving, zoals klimaatverandering, inzicht in de processen die in het bosecosysteem plaatsvinden. Deze inzichten zijn nodig om met kennis van zaken beheerstrategieën te ontwerpen die een duurzame functievervulling van het bos in de toekomst garanderen.

In dit boek worden kennis en ervaringen over het beheer van bos en zijn ecologische grondslagen samengebracht. De teksten zijn geschreven door een brede groep van vakspecialisten uit Nederland en Vlaanderen met een goed inzicht in zowel de wetenschappelijke achtergronden, alsook de praktische aspecten van bosbeheer. De basis van het boek wordt gevormd door inzicht in de opbouw en het functioneren van bomen en bossen. Vervolgens worden de belangrijkste beheermaatregelen besproken in het licht van brede maatschappelijke functievervulling en duurzaam gebruik van het bos op de lange termijn.

Dit boek richt zich vooral op studenten in het hoger onderwijs binnen de vakgebieden bos- en natuurbeheer, biologie en ecologie. Daarnaast is het boek bedoeld voor terreinbeheerders en andere geïnteresseerden die zich willen verdiepen in de werking van het bosecosysteem en in de achtergronden en grondslagen van het beheer van bossen in Nederland en Vlaanderen.

Uitgeverij: Acco
ISBN 9789033477829

Top

Jonge starters in land- en tuinbouw - Drijfkracht

Drijfkracht

U kan deze publicatie hier downloaden

Top

In het spoor van Demeter

Dit boek werd opgesteld door het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG) ter gelegenheid van 125 jaar Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en werd uitgegeven door de Universitaire Per Leuven in 2005.

Het bevat gedetailleerde informatie over het Landbouwinstituut en de opleidingen aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappenis.

Het boek kan nog steeds worden aangekocht op de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen voor de prijs van € 13,5 (inclusief verzending). Stuur uw adresgegevens naar externerelaties@biw.kuleuven.be.

Top

Op weg naar landschapsbeheer met schapen

Op weg naar landschapsbeheer met schapen

2009
Het boek is uitgegeven door het consortium Zoötechnisch Centrum (KU Leuven), K.H. Kempen, DGZ Vlaanderen en VSH in het kader van het kader van het ADLO-project 'Natuur- en landschapsbeheer met kleine herkauwers: duurzaam bedrijfsmanagement en rendabiliteit', gefinancierd door de Europese Unie en Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.

Tot enkele jaren geleden had onze maatschappij nog maar zelden van de termen 'begrazing' of 'landschapsbeheer' gehoord. Intussen worden de begrippen langzaam, maar zeker ingeburgerd. Begrazing is in feite een ruime benaming voor landschapsbeheer met (gedomesticeerde) grazers met als doel meer 'groen' in ons door wegen, lintbebouwingen en industrieterreinen dichtslibbende land te creëren en te beheren.

Ongetwijfeld kent iedereen het beeld van rondtrekkende schaapskuddes. Bij de oudere generatie zit dat beeld in het geheugen gegrift, maar de jongere generatie kent die beelden vooral via oude foto’s en schilderijen. De geherderde schaapskuddes werden de afgelopen decennia langzaam maar zeker voor het onderhoudswerk door machines vervangen. Om tal van redenen wordt recentelijk terug gegrepen naar oude beheersmaatregelen, namelijk begrazing door kleine en grote herkauwers. Elke maatregel, zowel de machinale als de dierlijke techniek, heeft voor- en nadelen. De kunst is die beheersvorm te kiezen waarmee met een minimum aan kosten zo goed mogelijk de vooropgestelde doeleinden kunnen worden gerealiseerd.

Dit boek tracht de twee uiteenlopende visies op de grazende kudde te belichten, namelijk enerzijds de kudde als graasmachine met als doel nutriëntenafvoer in gebieden en onderhoud of heroriëntatie van de vegetatie en anderzijds de kudde als inkomensvoorziening, waarbij natuurlijke productiviteit en rentabiliteit worden nagestreefd. Beide standpunten (grondbeheerder versus kuddebeheerder) dichter bij elkaar brengen en tot overleg en kennisuitwisseling aanzetten zijn ook intenties van dit boek. Om knelpunten en visies betreffende landschapsbeheer met schapen te kennen, werden in Vlaanderen enquêtes afgenomen waarvan de resultaten in het boek worden weergegeven.

Het beheer van extensieve landschapskuddes verschilt van de gangbare intensieve schapenhouderij op landbouwgronden. De wetgeving die voornamelijk op de intensieve schapenhouderij is geïnspireerd, zorgt voor verschillende knelpunten in landschapsbegrazing. Denk maar aan de nutriëntenwetgeving en toeslagrechten. Mogen kleinere kuddes worden samengevoegd tot een grote kudde om tijdelijk een bepaald gebied te begrazen? En hoe registreer je dan in het Sanitel-systeem die kuddes? Tal van vragen waar we in dit boek een antwoord op trachten te geven.

Ook in landschapsbegrazing zijn diergezondheid en – ziektes belangrijke aspecten in het (financiële) management van een kudde. Om die reden worden enkele belangrijke schapenziektes besproken.

Landschapsbegrazing kan een mooie uitdaging zijn voor de schapenhouderij. Om haalbaar te zijn - zeker op lange termijn - dient deze vorm van schapenhouderij rendabel te zijn. Vandaar dat in dit boek ook aandacht wordt besteed aan een rentabiliteitsstudie.

Het boek is te verkrijgen bij Bert Driessen. Prijs van het boek (82 A4-pagina’s met talrijke kleurenillustraties) is € 13, verzendingskosten inbegrepen.

Top